Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jaroslav Stratil, se sídlem Bělkovice-Lašťany 720 PSČ 783 16, IČ: 03340473,  číslo bankovního účtu: 670100-2219056788/6210, kontaktní údaje: tel. +420737492766, e-mail prackysusicky@seznam.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.prackyasusicky.cz .

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“) a Zákonem o léčivech č. 378/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Předmět kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci ve většině případech odpovídají skutečnosti. U některých (zejména nových) produktů může být v rámci prezentace využito jak ilustrativních fotografií, tak i fotografiích reálných. 

 

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.prackyasusicky.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odesláním „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka je vyřizována“), zaslaného na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Kupující obdrží zboží uvedené v nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, bude prodávající kupujícího telefonicky či emailem kontaktovat ohledně dalšího postupu.

4.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     - V hotovosti nebo online u prodávajícího na adrese níže

     - V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce     

     - Online kartou     

     - Převodem na účet

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

 

V. Způsob dodání a dodací podmínky

5.1 Vzheldem k charakteru zboží se primárně očekává osobní odběr. Objednané zboží může na žádost být zasláno prepravní službou dle aktuální nabídky prodejce. Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky..

5.2 Zboží označené „osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat přepravní službou.

5.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího přes přepravce nikoli naší dopravou, nese kupující riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. 

5.7 Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány v nejkratší možné době a předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek expedujeme většinou následující pracovní den. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly. Prodávající si vyhrazuje právo na prodlení v případě nenadálé situace - v tomto případě bude kupující kontaktován písemně nebo telefonicky. 

5.8 Zásilky budou doručovány přepravní společností dle jejích vnitřních přepravních podmínek, zpravidla nejdéle do 48 hodin od převzetí zásilky.

5.9 Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za manipulaci se zakoupeným zbožím v případě využití služby jiného přepravce než vlastní dopravy prodávajícího. Kupující je tedy povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a případně sepsat protokol o poškození či odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Dále neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno dostatečně fotograficky zdokumentovat a společně se škodním protokolem neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu) nebo emailem na adresu prackysusicky@seznam.cz.

5.10 Dle § 2121 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce bez výhrad, pak na případné pozdější reklamace nelze brát zřetel.

5.11. Vybral-li si kupující osobní odběr zboží,pak je povinen jej odebrat nejdéle do 14 dnů ov opačném případě mu může být účtován poplatek 50,-/den za uskladění do té doby, než bude zboží odebráno, nebo bude doručeno písemné odstoupení od smlouvy a to nejdéle do 14 dnů od uskutečněné objednávky. V opačném případě bude vymáhán poplatek za uskladnění. 

 

VI. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

6.1 Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), je v souladu s § 1829 a násl. NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu provozovny či sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu prackysusicky@seznam.cz.

6.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu prackysusicky@seznam.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

6.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (ne na dobírku!) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (a) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,(c) v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

6.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, v případě uvedení do běžného provozu u nového spotřebiče a zároveň za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

6.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 

VII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

7.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že se vyskyte nepředvídatelná situace. V tromto případě se prodávající zavazuje  neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

7.2 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kromě osob dopravujících zboží a kromě případné zákonné povinnosti poskytnutí osobních údajů nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

8.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

 

IX. Záruční podmínky a reklamace

9.1 Práva a povinnosti spotřebitele a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

9.2 Spotřebitel bere na vědomí, že spotřebič byl používaný a může nést vady po opotřebení. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku se poskytuje na spotřebič omezená záruka 3-12 měsíců na skryté závady, která začíná běžet dnem prodeje výrobku zákazníkovi.

9.3 Kupující neprodleně po zakoupení otestuje funkčnost zboží. V případě vady na funkčnosti oznámí toto prodávajícímu bez zbytečného odkladu nepozději do 7 dnů od zakoupení. V opačném případě se má za to, že spotřebič je plně funkční a bez závad.

9.4  Dle § 2121 Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci. Další manipulace a instalace spotřebiče musí odpovídat požadavkům výrobce daného spotřebiče, které jsou popsány v manuálu, který kupující obdržel buď v tištěné se spotřebičem nebo digitální podobě na zadanou emailovou adresu. 

9.5 Typ spotřebiče, výrobní číslo a datum prodeje vyplní na záruční list prodejce. Při vzniku závady se spotřebitel obrátí na prodejce a předloží řádně vyplněný záruční list. 

9.6 Spotřebič není primárně určen k profesionálnímu užívání (penziony, prádelny, restaurace...) v případě zakoupení spotřebiče podnikatelem se záruka zkracuje na 1 měsíc. 

9.7 Záruka se nevztahuje: 

     -na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací či neodborným zásahem bez předchozí konzultace

     -na poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahujícím kyseliny nebo jiné čistící a brusné látky

     -na závady vzniklé vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci, ucpané odpady, skrat elektřiny...)

     -na mechanické závady způsobené cizími předměty ( zapadlé předměty způsobující zaseknutí atd...)

     -na závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)

     -na závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostřědí v domácnosti

     -na závady vlivem přehřátí (primárně u sušiček) z důvodu umístění v těsném prostoru bez možnosti odvodu horkého vzduchu

     -na součásti, které jsou nefunkční vlivem běžného opotřebení

     -na závady vzniklé nadměrným používáním, než je běžné v domácích podmínkách

     -na závady vzniklé nedodržením podmínek pro provoz a obsluhu spotřebiče uvedené v návodu od výrobce

     - na zápachy a v případě použití podobných čistících prostředků jako ocet atp. 

 

9.8 Právo na uplatnění záruky zaniká při ztrátě dokladu prokazujícím zakoupení výrobku.

9.9. Záruka pozbývá platnosti ve chvíli, kdy je na spotřebiči proveden servis jiným odborníkem. Spotřebitel v žádném případě není oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu případných nákladů na tento servis v rámci záruky. 

9.10 Spotřebiče mohou nést známky užívání odpovídající stáří a intenzitě používání (drobné oděrky a škrábance), které ovlivnily prodejní cenu a proto nemohou být předmětem reklamace.

9.11 Reklamaci je možné uplatnit pouze na vady, které měl předmět prokazatelně v době prodeje a kupující s nimi nebyl obeznámen a nebyla kvůli nim snížena prodejní cena.

9.12 V případě reklamace spotřebitel hradí veškeré náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu. Spotřebič je možný po uhrazení nákladů na přepravu u zákazníka vyzvednout a dopravit prodávajícímu buď prostřednictvím přepravní služby, nebo využitím nabízené dopravy prodávajícího (cena dopravy 10,-/km) plus výnos/snoz 150,-/patro. Zaslání zboží na dobírku zpět prodávajícímu nebude převzato!

9.13 V případě vyslání servisního technika bude účtován čas technika v ceně 800,-/započatá hodina a cena dopravy 10,- / km

9.14 Reklamaci uplatňuje kupující vždy a pouze u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit záruční list zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zjistí-li tedy kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně na email: prackysusicky@seznam.cz , telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.15 Prodávající si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace podané spotřebitelem v časovém úseku 14-30 dní od doručení reklamovaného zboží. Reklamované zboží není možné vyměnit za stejné zboží.Jestliže bude zjištěna závada nedodržením základních pravidel manipulace se spotřebičem dle požadavků výrobce spotřebiče, bude účtován poplatek 1500,- za zjištění závady.

9.16 V případě, že v průběhu reklamační lhůty bude zjištěna závada vzniklá nesprávnou manipulací s výrobkem, pak bude případná další oprava kalkulována dle náročnosti a v případě požadavku na vrácení peněz odečtena z kupní ceny.

9.17 V případě uznání reklamace je možné tuto uskutečnit formou opravy nebo vrácením zboží oproti části kupní ceny.

9.18 V případě požadavku na vrácení kupní ceny se tato poníží v závislosti na lhůtě uběhlé od doby zakoupení a délce užívání předmětu a s tím spojené opotřebení

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prackysusicky@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.